سایت فروشگاهی (یک بار )

در این نوع پرداخت تمامی هزینه طراحی وب سایت در ابتدای کار از شما دریافت می گردد و شما سالیانه تنها هزینه تمدید هاست و دامنه وب سایت خود را پرداخت خواهید کرد.